Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie.

Verhindering

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt zal 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Betaling

Alle prijzen van behandelingen en producten zijn zichtbaar op de website van Voetzorg.org. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zullen tenminste 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website kenbaar worden gemaakt. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten direct na de behandeling contant of per pinbetaling te voldoen.

Aansprakelijkheid

Voetzorg.org is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist of onvolledig verstrekte informatie m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming komen kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van Provoet.

Gedrag

De cliënt behoort zich tijdens de behandeling te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de pedicure het recht de behandeling te staken zonder opgaaf van redenen